Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
29-12-2017

Budżet gminy na 2018 r. zatwierdzony

Kolejne inwestycje do realizacji

To  będzie  kolejny  rok  pod  znakiem  inwestycji  w  gminie  Sitkówka-Nowiny.  Radni  przyjęli  budżet  na  2018  r.,  w  którym  niemal  20  mln  zł  zostanie  przeznaczone  na  realizację  inwestycji. Budżet  gminy  Sitkówka-Nowiny  został  skonstruowany  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  szczególności  o  ustawę  o  finansach  publicznych  oraz  ustawę  o  samorządzie  gminnym.  Jego  projekt  zyskał  akceptację  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach,  która  wydała  pozytywną  opinię  na  jego  temat.

 

Analizując  budżet  gminy  na  2018  r.  rzuca  się  w  oczy  przede  wszystkim  znaczny  wzrost  wydatków  majątkowych  w  porównaniu  z  latami  ubiegłymi.  Kwotę  ponad  20  mln  zł  (31%  wydatków)  gmina  zamierza  przeznaczyć  na  inwestycje,  z  których  znaczna  część,  jako  inwestycje  wieloletnie,  jest  już  na  etapie  realizacji.  To  w  znacznej  mierze  inwestycje  drogowe,  ale  również  inwestycje  związane  z  oświatą,  kulturą  i  sportem.  –  Jako  radni  chcieliśmy  przede  wszystkim  zaspokojenia  najistotniejszych  potrzeb  mieszkańców,  których  reprezentujemy  –  mówił  radny  Artur  Podczasiak  jeszcze  przed  głosowaniem  nad  budżetem.  –  Stąd  w  budżecie  tak  wiele  inwestycji,  które  na  co  dzień  poprawiają  komfort  życia:  budowa  dróg,  chodników,  sieci  wod-kan  to  prozaiczne  inwestycje,  które  są  nam  wszystkim  bardzo  potrzebne  –  wyjaśniał.  Pozytywnie  na  temat  budżetu  wypowiadała  się  również  radna  Edyta  Giemza.  –  To  budżet  dla  wszystkich  mieszkańców,  w  każdym  sołectwie  będą  realizowane  inwestycje,  a  gmina,  poprzez  udział  w  projektach  skierowanych  do  różnych  grup  społecznych,  stara  się  zapewnić  atrakcyjną  ofertę  dla  każdej  grupy  wiekowej  –  mówiła.

W  sesji  budżetowej  w  dniu  28  grudnia  uczestniczyli  wszyscy  radni.  Radni  nie  byli  jednomyślni  podczas  głosowania  w  sprawie  budżetu  gminy  na  rok  2018.  11  osób  opowiedziało  się  za  przyjęciem  uchwały  budżetowej,  a  czworo  radnych  było przeciwko.  Głosującymi  „za”  byli:  Zofia  Duchniak,  Renata  Posłowska,  Michał  Kurtek,  Eugeniusz  Czerwiak,  Edyta  Giemza,  Waldemar  Kasprzyk,  Renata  Krzysiek-Nowakowska,  Robert  Mularczyk,  Artur  Podczasiak,  Zbigniew  Pyk,  Marian  Wilk.  Przeciwko przyjęciu budzetu byli:  Łukasz  Gryń,  Andrzej  Kasperek,  Marcin  Wojcieszyński  oraz  Małgorzata  Wójtowicz.  -  Dziękuję  za  przyjęcie  budżetu  na  rok  2018.  Jeżeli  chodzi  o  głosy  sprzeciwu,  to  pragnę  podkreślić,  że  Państwo  nigdy  nie  wyraziliście  swoich  oczekiwań  i  nie  wskazaliście  tego,  co  jest  nie  po  Państwa  myśli.  Zgodnie  z  obowiązującą  procedurą  do  końca  listopada  mieliście  czas  na  złożenie  konkretnych  wniosków  dotyczących  projektu  budżetu,  jednak  nie  miało  to  miejsca.  –  mówił  na  zakończenie  wójt  gminy  Sebastian  Nowaczkiewicz.  –  Budżet,  o  którym  dyskutujemy dziś,  jest  planem.  Mogę  tylko  zapewnić,  że  dołożymy  wszelkich  starań,  aby  każda  inwestycja  została  zrealizowana  –  dodał  wójt. 

Budżet  w  pigułce

Budżet  2018  roku    jest  budżetem  zrównoważonym:  dochody  w  kwocie  65  602  231,00  zł  równają  się  wydatkom.  Dochody  budżetu  gminy  zaplanowane    jako  dochody  bieżące  stanowią  kwotę  52  159  593,50  zł  (79,51%),  zaś  dochody  majątkowe  w  kwocie  13  442  637,50  zł  (20,49%).

Najistotniejsze dochody i wydatki budżetu na 2018 r.

 

Wśród  dochodów  bieżących  najistotniejszą  pozycją    jest  podatek  od  nieruchomości.  Przyniesie  on  gminie  20  350  000  zł  wpływów.  Ponadto  istotne  znaczenie  ma  subwencja  oświatowa  (8  525  610  zł),  udział  w  podatku  dochodowym  (7  141  506  zł)  czy  wszelkie  dotacje  związane  z  realizacją    świadczeń  wychowawczych  i  rodzinnych  (6  832  478  zł).

Dochody  majątkowe  gminy  to  przede  wszystkim  dochody,  które  zostaną  pozyskane  w  formie  dotacji  na  realizację  inwestycji  w  łącznej  kwocie  6  976  592,93  zł,,  a  także  z  Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach  w  kwocie  1  200  000,00  zł  z  tytułu  dotacji  celowej  na  zadania  w  zakresie  infrastruktury  wod-kan oraz z  tytułu  sprzedaży  nieruchomości  zaplanowano  w  kwocie  4  579  548,00 zł.

Wydatki  budżetu  Gminy  Sitkówka-Nowiny  zaplanowano  jako  wydatki  bieżące  w  kwocie  45  379  056,00    zł,  co  stanowi  69,17%  wydatków  ogółem,  oraz  wydatki  majątkowe  w  kwocie    20  223  175,00    zł,  co  stanowi  30,83  %  wydatków  ogółem.  Wśród  najistotniejszych należy  wymienić  wydatki  związane  z  oświatą  i  wychowaniem  oraz  edukacyjną  opieką  wychowawczą,  które  łącznie  dają  kwotę  16  250  071,30  zł.  Wydatki  z  zakresu  pomocy  społecznej  i  rodziny    to  kwota  10  035  582,50  zł,  a  gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  pochłonie  9  111  886,00  zł.

W  2018  roku  przypada  do  spłaty  kwota  2  400  000,00  zł  rat  kredytów  zaciągniętych  w  poprzednim  okresie,  która  zostanie  spłacona  z  wolnych  środków  w  kwocie  2  100  000,00  zł  i  przychodów  ze  spłat  udzielonych  pożyczek  w  kwocie  300  000,00  zł.

Najważniejsze  inwestycje  z  myślą  o  mieszkańcach

Inwestycje drogowe w roku budżetowym 2018.

W  2018  r.  na  realizację  inwestycji  drogowych  gmina  zamierza  przeznaczyć  4  361  119,00  zł.  W  ramach  tych  środków  przebudowane  zostanie  wiele  dróg  gminnych,  wybudowane  ścieżki  rowerowe,  powstanie  układ  komunikacyjny  (dróg)  w  miejscowości  Sitkówka  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  wokół  budynku  komunalnego  nr  16,  wykonane  zostaną  dwa  przystanki  autobusowe  w  m.  Kowala,  wybudowane  chodniki  i  ciągi  dla  pieszych  na  terenie  msc.  Trzcianki,  a  także  chodniki  przy  ul.  Słonecznej  w  m.  Zgórsko,  ul.  Marmurowa  w  msc.  Szewce  oraz  zatoczka  parkingowa  w  msc.  Wola  Murowana.

 

Oświetlenie ulic, placów, dróg w roku budżetowym 2018.

Na  oświetlenie  ulic,  dróg  i  placów  gmina  przeznaczy  615  000,00  zł.  Oświetlenie  uliczne  zostanie  wybudowane  m.in.  na  drogach  gminnych  w  miejscowościach:  Zgórsko  (ul.  Jaśminowa,  Malinowa,  Dębowa,  Wiosenna,  Lawendowa),  Zagrody,  Wola  Murowana,  Szewce  (ul.  Dolomitowa,  Wapieniowa,  Marmurowa,  Kwarcytowa,  Miedziana,  Pirytowa),  Bolechowice,  a  także  na  placu  zabaw  w  Osiedlu  Pod  Lasem  w  m.  Zgórsko  i  na  placu  zabaw  na  działce  nr  208/2  w  m.  Zagrody.

 

Inwestycje wod-kan w roku budżetowym 2018.

1  250  000  zł  -  to  kwota,  jaką  gmina  Sitkówka-Nowiny  zamierza  przeznaczyć  na  inwestycje  wod-kan.  500  000  zł  to  kwota  przeznaczona  dla  Grup  Inicjatywnych.  Pozostała  część  to  m.in.  przebudowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Kowala,  budowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Zagrody,  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Trzcianki,    budowa  sieci  wodociągowej  magistralnej  do  miejscowości  Szewce  i  Zawada  oraz  budowa  odcinka  kanalizacji  deszczowej  na  terenie  miejscowości  Zagrody.

Boiska  i  place  zabaw

Obiekty sportowe - inwestycje w roku budżetowym 2018.

Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  pochłonie  znaczną  część  budżetu  przeznaczoną  na  inwestycje  w  2018  r.  Kwota  3  059  707,02  zł  zostanie  przeznaczona  m.in.  na  trwającą  już  inwestycję  polegającą  na  przebudowie  płyty  boiska  sportowego  na  terenie  GOK  "Perła".  Równie  istotne  są  jednak  zadania  realizowane  na  terenie  poszczególnych  sołectw,  które  będą  służyły  mieszkańcom  na  co  dzień.  Będą  to:

-  budowa  placu  zabaw  w  m.  Wola  Murowana,

-  rozbudowa  placu  zabaw  na  działce  nr  ewid.  208/2  w  m.  Zagrody,

-  przebudowa  placu  zabaw  dla  dzieci  na  działce  nr  533/181  w  m.  Nowiny,

-  budowa  boiska  wielofunkcyjnego  i  placu  zabaw  w  m.  Słowik,

-  modernizacja  placu  zabaw  w  m.  Szewce,  doposażenie  siłowni  zewnętrznej  w  m.  Nowiny,

-  wykonanie  ogrodzenia  siłowni  zewnętrznej  i  altany  rekreacyjnej  w  m.  Nowiny,

-  doposażenie  placu  zabaw  w  m.  Sitkówka,

-  wykonanie  siłowni  zewnętrznej  w  m.  Sitkówka.

Dla  uczniów

Sukcesywnie  co  roku  gmina  Sitkówka-Nowiny  inwestuje  w  poprawę  warunków  nauczania.  Stąd  w  budżecie  na  2018  r.  przewidziała  541  402  zł  na  inwestycje  w  placówkach  edukacyjnych.  W  Zespole  Placówek  Oświatowych  w  Bolechowicach  trwa  modernizacja  dachu  i  adaptacja  pomieszczeń  poddasza  na  cele  edukacyjne.  W  całym  budynku  przeprowadzona  zostanie  termomodernizacja  budynku,  a  kotłownia  olejowa  wymieniona  na  gazową.  W  2018  r.  zostanie  urządzona  i  wyposażona  sala  komputerowa.  Nawierzchnia  placu  zabaw  zostanie  zmodernizowana.  W  Zespole  Placówek  Integracyjnych  w  Kowali  przeprowadzona  zostanie  termomodernizacja  budynku  wraz  z  modernizacją  kotłowi  olejowej  na  gazową,  a  także  zamontowany  monitoring.  Z  kolei  w  Przedszkolu  Samorządowym  w  Nowinach  nastąpi  adaptacja  pomieszczenia  na  toaletę  dla  dzieci  uczęszczających  do  przedszkola.  W  Żłobku  Gminnym  w  Nowinach  realizowany  jest  projekt  „Rozwój  Żłobka  Gminnego  w  Nowinach  poprzez  utworzenie  nowych  miejsc  żłobkowych.”

Pozostałe  inwestycje

Trwa  rozbudowa  budynku  GOK  "Perła"  w  Nowinach  wraz  z  terenem  przyległym.  Całkowita  wartość  inwestycji  wyniesie  całkowity  koszt  inwestycji  wyniesie  11  250  821  zł,  zaś  w  2018  r.  gmina  wyda  na  ten  cel  2  000  000  zł.  Inwestycja  zakończy  się  w  październiku  2019  r.

Podpisana  w  grudniu  umowa  na  utworzenie  terenów  inwestycyjnych  przy  ul.  Przemysłowej  w  miejscowości  Nowiny  zostanie  zrealizowana  już  w  czerwcu  tego  roku.  Jej  całkowity  koszt  wyniesie  9  172  906  zł.  W  ramach  tej  kwoty  przeprowadzone  zostaną  roboty  rozbiórkowe  oraz  wykonane  drogi  i  sieci  wod-kan.

Rozbudowa  budynku  remizy  OSP  Szewce-Zawada  to  kolejna  inwestycja  ważna  dla  mieszkańców.  Umowę  na  jej  realizację  na  kwotę  1  422  029  zł  zawarto  w  jeszcze  2017  r.,  część  prac  zostanie  zrealizowana  w  2018  r. 

Dbając  o  środowisko  naturalne  gmina  Sitkówka-Nowiny  wspiera  mieszkańców  w  budowie  instalacji  OZE.  Na  projekt  „Czysta  energia  z  OZE  dla  mieszkańców  Gminy  Sitkówka-Nowiny  i  Gminy  Piekoszów”  gmina  przewidziała    1  494  955  zł.  Cała  inwestycja  zostanie  zrealizowana  w  2018  r.

Inwestycje  ze  wsparciem

Gmina  pozyskała  środki  w  formie  dotacji  na  realizację  inwestycji  w  łącznej  kwocie  6  976  592,93  zł  na  następujące  zadania:

- Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  poprzez  inwestycje  w  energie  pochodzącą  ze  źródeł  energii  odnawialnej  na  terenie  Gminy  Sitkówka  –  Nowiny  w  kwocie  301  562,60  zł,

- Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  Sitkówka  –  Nowiny  w  kwocie  1 103  240,00  zł,

- Nowe  tereny  inwestycyjne  w  gminie  Sitkówka-Nowiny  szansą  na  rozwój  gminy  i  regionu  w  kwocie  4  568  330,93  zł,

- Czysta  energia  z  OZE  dla  mieszkańców  gminy  Sitkówka-Nowiny  w  kwocie  803  459,40  zł,

- Budowa  ścieżek  rowerowych  na  terenie  Gminy  Sitkówka-Nowiny  w  kwocie  200  000,00 zł.

 

…i we współpracy

Gmina Sitkówka-Nowiny wspiera inne jednostki budżetowe w celu realizacji inwestycji na jej terenie. W 2018 r. największej dotacji udzieli Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Perła” w Nowinach. Kwota 790 200 zł zostanie przeznaczona na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła”. Jak co roku gmina przekaże środki powiatowi kieleckiemu na realizacje inwestycji drogowych w kwocie . Zostaną one przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach: Kowala, Nowiny, Szewce i Wola Murowana. Gmina wesprze również strażaków z Kowali przekazując środki finansowe na tor przeszkód do zawodów MDP.

Kredyty

Omawiając budżet gminy na 2018 r. nie sposób nie wspomnieć o kredycie długoterminowym w kwocie 13 609 000,00 zł zaciągniętym na realizację inwestycji. Na początku 2018  roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 17 578 251,72 zł, zaś na koniec roku 15 178 251,72 zł, tj. 23,21% planowanych dochodów. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.243 ustawy o finansach publicznych) zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% jej rocznych dochodów, a na jego spłatę nie może ona przeznaczyć więcej niż 15 proc. dochodów. W roku 2017 w gminie Sitkówka-Nowiny wynosi ono 29,31% dochodów, a przewidywane zadłużenie w roku 2018 to zaledwie 23% w stosunku do dochodów. Nie ma więc żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o stabilność finansową gminy.  - Realizacja planów inwestycyjnych przez gminę wymaga dopływu zewnętrznych środków finansowych. Uzyskujemy wielomilionowe dofinansowanie z zewnątrz – warto wspomnieć tu o rewitalizacji terenów przemysłowych, modernizacji oświetlenia ulicznego czy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jednak nie sposób realizować inwestycji opierając się wyłącznie na budżecie własnym – wyjaśnia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz.
Analizując zadłużenie gminy, warto odnieść się do budżetów z poprzednich lat. W roku 2011 zadłużenie gminy wynosiło 16 mln zł, co stanowiło ponad 40% ówczesnych dochodów gminy, przy czym wydatki inwestycyjne wynosiły zaledwie 9 mln zł, zaś wydatki bieżące ponad 33 mln zł.
W tym roku zadłużenie gminy wynosi 17,5 mln zł, co stanowi 29% jej dochodów. Przy podobnej kwocie zadłużenia wydatki inwestycyjne są ponad trzykrotnie wyższe, niż w roku 2011 – to kwota ponad 30 mln zł, które przeznaczamy na budowę dróg, rozbudowę szkół czy obiektów służących mieszkańcom, takich jak stadion czy ośrodek kultury. Wydatki bieżące zostały zahamowane już w 2016 r. Wtedy też dokonano spłaty dużej części zadłużenia. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem pojawienia się nowych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności środków na „500+”. Jednocześnie w tych latach wypracowano nadwyżki i przygotowano dokumentację zadań inwestycyjnych, których realizacja planowana jest w latach 2017-2018.
- Wieloletnia stagnacja, brak pozyskiwania środków zewnętrznych, zamierzenia realizacji nieuzasadnionych finansowo inwestycji skutkują koniecznością nadrabiania straconych lat. Oczywiście, moglibyśmy robić to w mozolnym tempie, nie zaciągając kredytu, jednak skutkowałoby to ponownie niewykorzystaniem nadarzających się okazji na uzyskanie dofinansowania od instytucji zewnętrznych – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz. - Zaciągając kredyt dajemy naszej gminie szansę dynamicznego rozwoju, a jej mieszkańcom poprawy jakości życia, jednocześnie zachowując stabilizację finansową na bezpiecznym poziomie – wyjaśnia wójt.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl