Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

ul. Kwarcytowa
 • Autor: Romuald Ostrowski
 • Data: Feb 2, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Uprzejmie proszę o informację czy ul.Kwarcytowa w Szewcach będzie wyrównana. Obecnie znajduje się w fatalnym stanie. Prośby składane do pracowników Urzędu Gminy od listopada 2017r nie przyniosły żadnego rezultatu. Obiecywano, że będzie wyremontowana, a nawet obiecywano terminy najpierw 15 listopada potem 15 grudnia. Obietnice do dnia dzisiejszego nie zostały spełnione.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ostatnich dniach podjęte zostały prace związane z uzupełnieniem ubytków nawierzchni  tłuczniem kamiennym i wyrównaniem ul. Kwarcytowej w msc. Szewce. Prace te zostaną zakończone w ciągu obecnego tygodnia. Stan nawierzchni ul. Kwarcytowej, do czasu rozpoczęcia jej przebudowy, będzie na bieżącą monitorowany przez służby gminne i w razie konieczności podejmowane będą na bieżąco prace dotyczące naprawy powstających uszkodzeń.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: mieszkaniec Sitkówki
 • Data: Jan 30, 2018
 • Miejscowość: Sitkówka

Szanowny Panie Wójcie mam pytanie odnośnie remontu drogi ul.Chorzowskiej,która częściowo znajduje się na terenie gminy a częściowo na terenie miasta Kielce.Moje pytanie brzmi następująco czy droga z chodnikiem i anty chlapaczami o których na zebraniu wspominał Pan prezes spółki ZPW Trzuskawica będzie zrobiona tylko do tego skrzyżowania, które prowadzi do bloków 33i38 czy do skrzyżowania,które w lewo prowadzi do przejazdu kolejowego a w prawo do Słowika-bo z tego co się orientuje tam kończy się droga gminna i myślę,że nowy dywanik wraz z chodnikiem będzie doprowadzony do tego miejsca a reszta należy do miasta Kielce z którym oczywiście Pan jako Wójt Gminy wraz z Panem prezesem dogadacie się i sprawa ta zostanie załatwiona,bo przecież nikt nie chce ciągnąć i nagłaśniać czegoś co powinno być załatwione już dawno.My jako mieszkańcy trzymamy kciuki i dopingujemy obu Panów a na efekty pracy poczekamy i obiecuję że jeśli obietnice ,które usłyszeliśmy na zebraniu będą spełniać nasze oczekiwania a wręcz ''marzenia'' nie zostawimy bez echa-mam tu na myśli podziękowania.Panie Wójcie zapewne zna Pan to powiedzenie ''Teraz ściągamy marynarki,podwijamy rękawy i zabieramy się do pracy'' Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że w ostatnich dniach odbyłem robocze spotkanie z przedstawicielami ZPW Trzuskawica, w wyniku którego ustalono, że ZPW Trzuskawica w trybie pilnym podejmie działania dotyczące wykonania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych  przebudowy drogi i budowy chodnika na odcinku drogi prowadzącym do bramy zakładu od skrzyżowania z drogą prowadzącą do bramy głównej i budynku biurowego ZPW Trzuskawica. Prace te mają być realizowane w bieżącym roku w możliwie najkrótszym, ze względów formalno- prawnych, terminie.  

W dalszym etapie, ZPW Trzuskawica wspólnie z Gminą Sitkówka-Nowiny, planuje wykonanie przebudowy pozostałego odcinka tzw. „ul. Chorzowskiej” do skrzyżowania z drogą prowadzącą w stronę przejazdu kolejowego, do granicy m. Kielce. Prace te powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, po zakończeniu czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń,  z możliwym terminem zakończenia najpóźniej w 2019 r.

W sprawie przebudowy ul. Chorzowskiej na terenie m. Kielce planowane jest w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielami Prezydenta m. Kielce, gdyż możliwość przebudowy tej ulicy zależy wyłącznie od woli i możliwości jej zarządcy i właściciela. O ustaleniach poczynionych w trakcie tego spotkania będę informował zainteresowanych mieszkańców Gminy na bieżąco.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przetarg na działki
 • Autor: Krzysztof
 • Data: Jan 27, 2018
 • Miejscowość: Zgórsko

Panie Wójcie, proszę o informacje kiedy jest planowany drugi przetarg na działki utworzone na polanie pomiędzy osiedlem Pod Lasem a terenem DPS?

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pytanie informuję, że kolejny przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Zgórsko, obok Domu Pomocy Społecznej, planowany jest w drugiej połowie bieżącego roku, po wybudowaniu przez Gminę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie, które planowane jest w okresie od marca do czerwca 2018 r. Ogłoszenie o przetargu opublikowane będzie w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sebastian Nowaczkiewicz

Śmieci
 • Autor: Łukasz Mietelski
 • Data: Jan 25, 2018
 • Miejscowość: Szewce

Drogi Pannie Wójcie, chciałbym zadać pytanie związku z wywozem śmieci przez nowa firmę. Problem polega na tym,że firma nie zabrała śmieci i nie wywiązała się ze swojej usługi. Poprzednia firma była bez zastrzeżeń i wywiązywała się w 100%. Dlaczego nie zostały dziś zabrane śmieci ? Opłacam śmieci niesegregowane, wiec powinno być wszystko zabrane, a został niezabrany kosz i worki w których znajdował się np.styropian

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie w sprawie zasad odbioru odpadów i sposobu realizacji usługi przez firmę odbierającą odpady informuję:

Zasady odbioru odpadów określa uchwała NR RG-XX/240/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a także uchwała NR RG‑XXXI/369/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Zgodnie z zapisami przywołanych wyżej aktów prawa miejscowego w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zostaną od niego odebrane i zagospodarowane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy poddać sortowaniu przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub pojemnikach i workach. Sortowanie ma na celu oddzielne gromadzenie przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych ogniw i baterii, mebli i innych  odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych. Selektywnie zebrane odpady komunalne nadające się do odzysku należy przygotować do transportu do miejsc dalszego odzysku i unieszkodliwiania.

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach, w tym w workach przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, innych odpadów niż te, na jakie są przeznaczone, gromadzenia w pojemnikach na odpady zmieszane odpadów remontowych, a także umieszczania w pojemnikach (a także w workach na odpady komunalne) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych.

Podsumowując: nie wszystkie odpady można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Odpady remontowe można bezpłatnie oddać do PSZOK, a jeśli nie spełniają warunków zapisanych w regulaminie PSZOK (uchwała NR RG XI/103/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015 r.), należy zagospodarować we własnym zakresie, np. zlecając ich usunięcie wyspecjalizowanej firmie.

Powodem nieodebrania od Państwa odpadów było najprawdopodobniej umieszczenie w workach styropianu.

W przypadku nieodebrania odpadów spełniających warunki określone przywołanymi przepisami przysługuje mieszkańcom prawo zgłoszenia reklamacji (termin zgłoszenia reklamacji wynosi 5 dni). Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej, telefonicznej lub przez środki komunikacji elektronicznej (§7 uchwały NR RG-XX/240/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy).

Sebastian Nowaczkiewicz

Problem z 19-ą
 • Autor: Aleksandra Szymonek
 • Data: Jan 17, 2018
 • Miejscowość: Zgórsko

Witam, Chciałabym zgłosić problem opóźniającego się autobusu linii nr 19 z Zawady w przypadku jakichkolwiek opadów śniegu lub wystąpienia śliskości drogowej. Nie wiem w czym tkwi problem, czy w stanie nawierzchni samej drogi czy w stanie zajezdni. Przecież drogi są przejezdne, a mimo to autobus przy jakichkolwiek opadach po prostu nie przyjeżdża na czas. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu lub przekazanie sprawy instytucjom za ten stan rzeczy odpowiedzialnym.

Szanowna Pani

W odpowiedzi na pytanie w sprawie opóźnień w kursowaniu linii nr 19 z Zawady w przypadku opadów śniegu informuję, że stosowne pisma zostały skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w celu zwrócenia uwagi na odpowiednie utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym oraz do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach w celu ustalenia powodów opóźnień. Jednocześnie informuję, że w celu poprawienia funkcjonalności pętli autobusowej w msc. Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny w 2017r. wykonała uzupełnienie nawierzchni asfaltowej tej pętli, dzięki czemu wyeliminowana została w znacznym stopniu możliwość utknięcia autobusów  w czasie wystąpienia warunków zimowych z opadami śniegu, co wcześniej było również przyczyną opóźnień w kursowaniu autobusów.

Sebastian Nowaczkiewicz

 

Drogi dojazdowe
 • Autor: Wojciech Czyż
 • Data: Dec 20, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Dzień Dobry. Pragnę podziękować za dotychczasowe interwencję Władz Gminy w sprawach zgłoszeń dotyczących złej jakości nawierzchni dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych m.in. przy ulicy Szafirowej w miejscowości Kowala. Każdy dotychczasowy, przedstawiony problem w przedmiotowej tematyce jest rozwiązywany na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.

Szanowny Panie,

Pragnę wyrazić podziękowanie i satysfakcję, że moje działania mające głównie na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, są dostrzegalne i spotkały się  w tym przypadku z podziękowaniem, co nie zdarza się często. Mimo, że moje działania jako Wójta Gminy, wynikają z chęci bezinteresownej  pracy na rzecz społeczności Gminy Sitkówka-Nowiny, a nie dla osobistych korzyści i samozadowolenia, to takie gesty jak zwykłe „dziękuję” są miłe i dają motywację do dalszej, bardziej intensywnej pracy dla dobra mieszkańców Gminy. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie sygnały i zgłoszenia różnych problemów występujących na terenie Gminy. Zgłoszenia te pozwalają podejmować jak najskuteczniejsze działania w celu usunięcia pojawiających się utrudnień i uciążliwości  w codziennym życiu mieszkańców Gminy.        

Sebastian Nowaczkiewicz

Tereny przemysłowe
 • Autor: Anna
 • Data: Dec 7, 2017
 • Miejscowość: trzcianki

Panie Wójcie , wiem ze Gmina planuje utworzyć tereny inwestycyjne przy ulicy Przemysłowej.Moje pytanie dotyczy czy gmina ma już sprecyzowany jaki rodzaj przemysłu może być dopuszczony na tym terenie. My jako mieszkańcy Trzcianek mamy jednak pewne obawy czy nie będzie to dokuczliwe dla nas. Drugie moje pytanie dotyczy znajdujących się 2 nieużytkowanych kominów na terenie przeznaczonym pod inwestycje. Wiem iż obiekty te nie są zakładane do wyburzenia ze względu na znajdujące sie na nich anteny. Rozumiem iż są to napewno pieniadze dla Gminy z tego tytułu, ale czy nie można np anten z jednego komina przenieść na drugi, i jeden przeznaczyć na wyburzenie. Napewno estetyka terenu wiele by zyskała , gdyż te obiekty sa widoczne z każdego miejsca i bardzo szpecą okolice. Nasze obawy dotyczą także tego czy w przyszłości przedsiębiorstwa nie bedą chciały wykorzystać jednego z nich. Większy komin znajduje się dosłownie kilkaset metrów od osiedla domków. Pył wydobywający sie napewno byłby odczuwalny w pobliskich zabudowaniach. Pozdrawiam.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie informuje, że obszar przy ul. Przemysłowej, na którym tworzone są obecnie tereny inwestycyjne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, przeznaczony jest pod działalność produkcyjną. W chwili obecnej trudno jest stwierdzić jaki rodzaj przemysłu będzie ulokowany na tych terenach. Zależy to od ofert jakie zostaną złożone po ogłoszeniu przez Gminę naboru na dzierżawę poszczególnych działek zlokalizowanych na tym terenie. Bezspornym jest fakt, że Gmina Sitkówka-Nowiny nie dopuści do lokalizacji na tym terenie firm i przedsiębiorstw, których działalność produkcyjna w jakikolwiek sposób byłaby uciążliwa dla środowiska i sąsiednich terenów zamieszkałych przez mieszkańców Gminy. Zapewniam, że nie dopuszczę do podpisania umowy dzierżawy z przedsiębiorcą, którego planowana działalność na przedmiotowym terenie, mogłaby skutkować uciążliwością dla mieszkańców Gminy.  

Istniejące na przedmiotowym terenie kominy, z uwagi na fakt ich wykorzystywania na potrzeby telekomunikacyjne, oraz z uwagi na ich charakterystyczny widok w krajobrazie tej części Gminy, stanowiący urozmaicenie, a nie „szpecenie” przestrzeni, nie są przewidziane do wyburzenia, lecz planowany jest ich remont, który poprawi ich wygląd, stan techniczny i estetykę tych obiektów i otaczającej je przestrzeni. Gmina Sitkówka-Nowiny nigdy nie dopuści do wykorzystywania kominów jako elementów technologicznych w jakimkolwiek procesie produkcyjnym, ani w żaden inny sposób, jak tylko taki jak opisałem wyżej, tj. na potrzeby telekomunikacji i jako charakterystyczne elementy krajobrazu.   

Sebastian Nowaczkiewicz

uszkodzona strona internetowa pszeczkola
 • Autor: mieszkanka nowin mama
 • Data: Dec 5, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

panie wójcie od kilku tygodni nie działa strona internetowa przedszkola w nowinach czy wójt ma na to jakiś wpływ żeby została w szybkim tempie naprawiona bo z dyrekcją przedszkola nie ma co rozmawiać na ten temat

Szanowna Pani

Strona internetowa przedszkola od kilku tygodni jest w trakcie tworzenia. Zespół ds. strony internetowej opracowuje jej szatę, uzupełnia dokumenty zwłaszcza że w związku ze zmianami w prawie oświatowym zmieniły swoje treści. Obecnie zamieszczane są na niej aktualne jadłospisy i informacje dotyczące danych. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Od poniedziałku tj. 11.12.2017 zapraszam na aktywną stronę www.przedszkolenowiny.przedszkolna.net.

Sebastian Nowaczkiewicz

Droga
 • Autor: Jolanta wijas
 • Data: Nov 30, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice

Dzież dobry! Wczoraj pośmiałam się na kabarecie andrzejkowym lecz dziś mi nie do śmiechu gdy w taką pogodę mam brnąć w błocie koło kopalni zapadającą się drogą bez pobocza. Cytuję odp . jaką otrzymałam od Pana wcześniej : ,,Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych." Jakoś plan nie został zrealizowany w najmniejszym procencie nic się nie dzieje w tej kwestii. Chciałabym również jak pozostała część mieszkańców gminy w możliwych warunkach poruszać się po swojej okolicy. Zapraszam Pana do spacerów w tej części gminy w warunkach pory deszczowo - śniegowej gdy nie ma gdzie uciec przed samochodami ciężarowymi, których częstotliwość poruszania na tym odcinku jest dość intensywna.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że w żaden sposób nie neguję złego stanu drogi gminnej w msc. Bolechowice na działce nr 521, łączącej drogę wojewódzką nr 762 z drogą powiatową nr 0381T i ten zły stan jest mi w pełni znany. Dlatego też podjęte zostały działania zmierzające do przebudowy tej drogi, których celem jest poprawa stanu drogi i bezpieczeństwa jej użytkowników, poprzez wykonanie do tej pory dokumentacji projektowej przebudowy i zapewnienie finansowania tej przebudowy.

W żaden też sposób nie uchylam się od treści udzielonej przeze mnie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie w tej sprawie, która wynikała ze stanu mojej wiedzy w tej sprawie w tamtym czasie i aktualnych w tamtym czasie planów realizacyjnych tego zadania. Jednak z uwagi na występujące w późniejszym czasie trudności formalno-prawne na etapie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń jak również na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych, skutkujących niemożnością wyboru wykonawcy, rozpoczęcie realizacji zdania w 2017r. okazało się niemożliwe.

Pragnę zapewnić, że mając na uwadze zły stan przedmiotowej drogi, zadanie inwestycyjne dotyczące jej przebudowy jest jednym z najbardziej priorytetowych zadań przewidzianych do jak najszybszego rozpoczęcia i realizacji w 2018r. W związku z tym w chwili obecnej już został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy drogi, polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej, a w III kwartale 2018r. ogłoszony będzie przetarg na wykonanie robót budowlanych II etapu przebudowy drogi, polegającego na przebudowie nawierzchni drogi wraz z pozostałymi jej elementami. Planowany termin zakończenia całego zadania określony jest w chwili obecnej na koniec 2018r.

Zapewniam o pełnej determinacji, tak mojej jak i podległych mi pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej możliwie jak najszybszej realizacji przebudowy drogi gminnej na działce nr 521 w msc. Bolechowice, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Brak prądu w dniu 18.11.2017
 • Autor: Andrzej
 • Data: Nov 17, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Dzień Dobry. Mamy komunikat, że 18.11. nie będzie prądu na terenie kliku miejscowości naszej gminy. Ale na pytanie czy w związku z brakiem energii elektrycznej nie będzie też wody i ogrzewania nikt w UG Sitkówka Nowiny ani w Administracji Osiedla nie potrafił udzielić informacji. Odsyłano mnie do wodociągów żebym tam się dowiedział. Żadnego ogłoszenia na tablicach lub stronach internetowych gminy. Panie Wójcie kogo Pan zatrudnia? Ludzie bez wyobraźni i własnej inwencji. Czy mieszkańcy Nowiny mogą liczyć na pomoc ze strony urzędu i rzetelną informację o problemach i zagrożeniach na terenie swojej gminy. Ludzie starsi rodziny z małymi dziećmi muszą się jakoś przygotować do chwilowych utrudnień. Ale powinni wiedzieć o tym wcześniej. Proszę Pana o rozważenie powyższych problemów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość Andrzej.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana sugestie dotyczące ogłoszenia o przerwach w dostawie prądu  w dniu 18.11.2017 r. wyjaśniam, co następuje.

Dotychczas Urząd Gminy, zamieszczając komunikaty o przerwach w dostawie energii elektrycznej, nie publikował  dodatkowych komunikatów o przerwach w dostawie wody czy też ogrzewania. A wynikło to z tego, iż faktem powszechnie znanym jest to, iż wszystkie urządzenia, zarówno te biorące udział w dostawie wody, jak również te zaopatrujące mieszkańców w energię cieplną, działają w oparciu o dostawy energii elektrycznej i w przypadku jej braku należy również wziąć pod uwagę możliwe problemy z dostawą wody i energii cieplnej.

Wobec jednak pojawiających się, jak widać wątpliwości, przy następnych tego typu komunikatach, zwrócimy uwagę na poruszony przez Pana problem. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż Urząd Gminy  jest tylko „przekaźnikiem” wygenerowanego przez inną instytucję czy też podmiot komunikatu. Ani Urząd ani też Gmina nie jest przedsiębiorstwem zaopatrującym mieszkańców w energię elektryczną i nie ma wpływu na ewentualne braki w jej dostawie.    

Sebastian Nowaczkiewicz

Autobus lini 19
 • Autor: anonim
 • Data: Nov 14, 2017
 • Miejscowość: Szewce

Panie Wójcie! Czy dałoby radę jeszcze raz porozmawiać z ZTM w sprawie zwiększenia autobusów do msc. Szewce? Miejscowość się rozwija, buduje się coraz więcej domów, a autobusy jeżdżą bardzo rzadko. Trzeba to zmienić bo wiele osób np. kończy szkołę o 13 ,a autobus mają dopiero po 15 i trzeba iść na piechotę spod "Ursusa". Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zwrócę się jeszcze raz do ZTM Kielce z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zwiększenia ilości kursów linii „19” do msc. Szewce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzenie dodatkowego kursu pomiędzy godz. 13.00 a godz. 15.00. Po uzyskaniu odpowiedzi od ZTM poinformuję zainteresowanych mieszkańców msc. Szewce o możliwym sposobie załatwienia przez ZTM mojego wniosku.  

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl