Dla przedsiębiorców - RSS http://www.nowiny.com.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony www.nowiny.com.pl Informacje, Tue, 24 Jan 2017 17:37:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1961.html Informacja o konkursach dotacyjnych na rozwój eksportu, w tym organizacje targów dla wszystkich firm zainteresowanych dofinansowaniem

 

KOF - KONIECZNIE OTWÓRZ FIRMĘ!”

]]>
Charakterystyka społeczno-gospodarcza Fri, 26 Aug 2016 11:17:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1688.html Siedziba Urzędu Gminy położona jest w odległości 12 km na południe od Kielc. Długość gminy wynosi 13 km na kierunku wschód-zachód, natomiast szerokość na jej kierunku północ-południe wynosi ok. 3 km. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się: Gmina Piekoszów (od północnego-zachodu), Gmina Chęciny (od południowego-zachodu), Gmina Morawica (od południowego-wschodu) oraz Gmina Kielce (od północnego-wschodu). Według podziału administracyjnego Gmina Sitkówka-Nowiny należy do powiatu kieleckiego ziemskiego. Gmina Sitkówka-Nowiny jest gminą o statusie gminy wiejskiej i składa się z 5 sołectw oraz jednego osiedla mieszkaniowego w miejscowości  Nowiny. Centralną część gminy  zajmuje od 1963 r. osiedle mieszkaniowe Nowiny zbudowane początkowo  dla pracowników pobliskiej cementowni. Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku gminę zamieszkuje 7558 osoby, w tym 3834 kobiet (50,7%) i 3724 mężczyzn (49,3%). Średnio na
1 km2 przypada 165,74 osoby. Natomiast średnia gęstość zaludnienia wynosi 169 osoby/km2

Obszar Gminy Sitkówka-Nowiny odróżnia się od terenów sąsiednich rzeźbą skalistych pasm i rozdzielających je dolin. Przez centralną część obszaru ciągnie się Pasmo Zgórskie z dominującą Górą Patrol (389 m) oraz Pasmo Posłowickie z Górą Biesak (381 m). Na południe od Pasma Zgórskiego położony jest Grzbiet Bolechowicki z Czerwoną Górą (328 m).

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2015 roku ukształtowała się w powiecie kieleckim na poziomie 18,20%, w województwie świętokrzyskim na poziomie 15,0%, a w kraju wyniosła 12,0%. Jednoznacznie wskazuje to na niekorzystną sytuację zarówno powiatu, jak i województwa świętokrzyskiego na tle kraju. Na tym tle wskaźnik gminy na poziomie 8,8% zarejestrowanych bezrobotnych nie jest wynikiem złym i świadczy o zaradności i samodzielności mieszkańców.
Na koniec marca 2015r. roku zarejestrowanych było w gminie 473 podmioty gospodarcze w tym 14 podmiotów w formie spółek osobowych. Daje to wskaźnik 630 podmiotów na 10 000 mieszkańców. W powiecie kieleckim wskaźnik ten wyniósł 728 podmiotów, w województwie świętokrzyskim – 866 podmiotów, a w kraju – 1 057 podmiotów. W Krajowym Rejestrze Sądowym na koniec marca zarejestrowanych jest 56 podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w formie spółek kapitałowych. Biorąc pod uwagę strukturę branż, zdecydowanie przeważa sekcja „Handel i usługi”, następnie sekcja „Przemysł” oraz „Budownictwo”. Na terenie Gminy dominują przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno-usługowym, działających na potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości, miasta Kielce, jak i produkujących na rynek ogólnopolski i europejski.
Należy podkreślić, iż obecnie płaci podatki od nieruchomości 45 czynnie działających podmiotów gospodarczych. Aż 17 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG działa od 1990 r. lub dłużej.
Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, stanowiącego dopełnienie Wieloprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych Województwa Świętokrzyskiego. Najcenniejsza przyrodniczo i krajobrazowo jest północno-zachodnia część gminy, która została włączona w granice Parku (sołectwo Szewce-Zawada), a w jego otulinie sołectwo Zgórsko-Zagrody. Na terenie Parku znajduje się jedna z najpiękniejszych jaskiń Europy – Jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową – stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami i śladami pobytu człowieka neandertalskiego oraz Jaskinia „Piekło”. Jaskinia „Raj”, znajduje się na terenie sąsiedniej gminy Chęciny, ale umiejscowiona jest w pobliżu miejscowości Zgórsko i Szewce. Oprócz tego na terenie gminy i w pobliżu jej granic znajduje się kilka miejsc interesujących z punku widzenia turystycznego. Gmina posiada w swoich zasobach jeden zabytek wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Park Dworski przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Na terenie Gminy ważną atrakcję turystyczną stanowi też kryta pływalnia w GOK-u „Perła”. Obok basenu oferta turystyczna Gminy zawiera także:

szlak Archeo-Geologiczny, szlaki piesze w paśmie Zgórskim, szlaki i ścieżki  rowerowe, kamieniołom Szewce, kamieniołom Zgórsko, Rezerwat Góra Żakowa, tor motocrossowy Kowala, stadion i boiska sportowe.

Teren gminy to także swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu dewonu odsłoniły wspaniale skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Bolechowicach, Kowali i Szewcach. Rejon ten jest miejscem łączenia się głównych szlaków turystycznych Gór Świętokrzyskich przebiegających przez malownicze pasma górskie.]]>
Tereny inwestycyjne Thu, 25 Aug 2016 11:21:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1689.html Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ma przeznaczenie główne – obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe, i przeznaczenie uzupełniające pozwalające prowadzić także usługi i handel. Oznacza to bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania tych terenów. W pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych, teren uzbrojony, typowo przemysłowy. Najbliższa stacja i linia kolejowa znajdują się ok. 1 km od terenu. Do drogi krajowej S7 jest ok. 5 km. Jest to bardzo dobrze skomunikowane miejsce. Do centrum Kielc jest ok. 10 km.

 

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z UE na utworzenie nowych terenów inwestycyjnych, istnieje możliwość przygotowania przez Gminę tego terenu w całości lub w części zgodnie z oczekiwaniami inwestora. W ramach projektu istnieje możliwość wyposażenia terenu w hale. Zachęcamy do kontaktu: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny tel. (41) 347 50 00, email: nowiny@nowiny.com.pl

 


]]>
Strategia rozwoju Gminy Wed, 24 Aug 2016 15:00:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1690.html Strategia rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.

1. Strategia Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny

 

 

Strategia rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2015 r.

1. Część I – Raport o stanie Gminy

2. Część II – Strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny

 

]]>
Zamówienia publiczne Mon, 22 Aug 2016 08:20:00 +0200 http://www.nowiny.com.pl/dla_przedsiebiorcow/wiecej/1692.html Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajduja się na stronie BIP Urzędu Gminy Sitkowka-Nowiny tutaj...

 

Aktualne przetargi

1. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu kanalizacyjnego Wyl 1 do studni S36 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny

]]>